Vuokraehdot – Hyresvillkor

1. Sopijapuolet ja soveltamisala 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä ”Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä ”Vuokralleottaja”) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia. 

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa vuokralleantajanvarastosta tai jolloin se lähetetään vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Minimi vuokra-aika on määritelty kunkin kalustoryhmän kohdalta erikseen. 

3. Vuokrauskohde

Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja vuokralleottajan sopima kalusto sellaisena ja niinetarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrä, laatu ja kunto. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen. 

4. Kaluston luovuttaminen

Kalusto luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena vuokralleantajan varastossa. Mikäli muustaluovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu. 

5. Vuokrakaluston käyttö

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttö-ohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä, ellei erikseen toisin ole sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän vuokralleantajalle, mikäli se poikkeaa normaalista yksivuorokäytöstä. Jos kalustoa käytetään kaksi- tai kolmivuorotyössä, tulee vuokralleottajan maksaa tällaisesta käytöstä vuokralleantajan hinnaston mukainen korvaus. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. 

6. Vuokrauskohteen palautus

Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokra-kalusto vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessäpuhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaasamaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. 

7. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvamaan vuokra-aikana tuhoutuneet tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta. 

8. Vuokralle antajan vastuu

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. 

9. Vakuutukset

Vuokrakalusto ei ole vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessavuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen vuokralleottajan lukuun, vuokralleantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus vuokralleottajan lukuun. 

10. Sopimisrikkomus

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sopimuksen tekemisen jälkeen sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävänsopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaanvuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

11. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihenverrattava häiriö, lakko, työsulku sota liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute,valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estääkaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen. 

12. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaankolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta. 

13. Riitaisuudet

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokralleantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeiden (”vuokralleantaja”)ja vuokralleottajan (”vuokralleottaja”) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä Kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.